fbpx
BeautyCheck

Regulamin programu ambasadorskiego

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady naszego Programu Ambasadorskiego („Program”), w ramach którego współpracujemy z użytkownikami („Ambasador”) przy promocji systemu BeautyCheck  i pozyskiwaniu klientów. Organizatorem Programu jest Check Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławowie Drugim, adres: ulica Wolska 36, 05-119 Stanisławów Drugi, REGON: 520962446, NIP: 5361959287, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000944954.

Przed przystąpieniem do naszego Programu, Ambasador zobowiązany jest zapoznać się niniejszym regulaminem oraz zaakceptować określone w nim warunki.

 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie korzystania z systemu BeautyCheck (dalej również jako „Regulamin”), a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie oznaczają jak niżej:

 • Ambasador – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Check Systems Umowę ambasadorską. Wyklucza się możliwość posiadania statusu Ambasadora przez podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej
 • Kod polecający – oznacza wybrany przez Klienta chcącego uzyskać status Ambasadora unikalny i niezmienny ciąg znaków, który zostaje następnie przypisany danemu Ambasadorowi przez Check Stystems
 • Link polecający – link do rejestracji Użytkownika zawierający przypisany danemu Ambasadorowi Kod polecający i służący do identyfikacji Użytkowników którzy przystąpili do korzystania z Systemu z polecenia danego Ambasadora

 

 • Panel Ambasadora – panel udostępniany Klientowi w ramach Konta, za pośrednictwem którego Ambasador może zarządzać swoim udziałem w Programie
 • Polecony Użytkownik – Użytkownik który przystąpił do korzystania z Systemu za pomocą Kodu polecającego/Linku polecającego Ambasadora
 • Umowa ambasadorska – umowa zawierana pomiędzy Ambasadorem a Check Systems w ramach Programu, której ogólne warunki umowne stanowi niniejszy regulamin.
 1. Postanowienia Wstępne
  • Przedmiotem Programu i Umowy ambasadorskiej jest promowanie i polecanie przez Ambasadora Systemu.
  • Pogram jest organizowany i prowadzony wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Program trwa od 11.08.2023 r. do dnia odwołania przez Check Systems. Check Systems jest uprawniony do odwołania Programu w każdym czasie.
  • Postanowienia niniejszego regulaminu są postanowieniami szczególnymi w stosunku do postanowień Regulaminu korzystania z systemu BeautyCheck. Oznacza to, że w zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu oraz że w przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym regulaminem, a Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.
  • Check System może w każdym momencie przekazać Ambasadorowi wiążące wytyczne dotyczące zasad promocji Systemu.
  • W ramach Umowy ambasadorskiej Ambasador nie jest pełnomocnikiem, ani agentem Check Systems i nie jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Check Systems.
 • Zasady Programu, Umowa ambasadorska
  • Poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez Klienta spełniającego wymagania Ambasadora oraz potwierdzenie przez Check Systems zawarcia z Klientem Umowy ambasadorskiej poprzez nadanie Ambasadorowi unikatowego Kodu polecającego oraz wygenerowanie Linku polecającego, Klient otrzymuje status Ambasadora, a pomiędzy Check Systems oraz Ambasadorem zostaje zawarta Umowa ambasadorska na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  • Ambasador musi posiadać zarejestrowane Konto. Dla uczestnictwa w Programie nie jest jednak konieczne posiadanie aktywnego (opłaconego) Konta w Aplikacji lub korzystanie z Konta w Aplikacji.
  • W ramach Panelu Ambasadora, Ambasador uzyskuje dostęp m.in. do:
   • a Kodu polecającego oraz Linku polecającego,
   • b Statystyk dotyczących działalności Ambasadora,
   • c Widoku Poleconych Użytkowników,
   • d Danych dotyczących pakietów (planów taryfowych) opłaconych przez Poleconych Użytkowników i wynagrodzenia należnego z tego tytułu Ambasadorowi.
  • W ramach Umowy ambasadorskiej, Ambasador zobowiązuje się do promowania i polecania Systemu, w tym Aplikacji w zgodzie z przepisami prawa, w poszanowaniu cudzych praw oraz dobrych obyczajów, a także mając na względzie dobre praktyki reklamy internetowej.
  • Ambasador w szczególności zobowiązany jest do:
   • a nie rozpowszechniania informacji które są sprzeczne z niniejszym regulaminem, Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także naruszają lub mogą naruszać dobra w tym dobre imię Check Systems;
   • b nie rozpowszechniania informacji, które mogą kwestionować poprawność działania Systemu, czy też przedstawiać System lub Check Systems w niekorzystnym świetne;
   • c nie używania niedozwolonych technik promocji, w szczególności poprzez rozsyłanie SPAMu;
   • d nie stosowania jakichkolwiek innych działań prowadzących do sztucznego lub nieuczciwego, w tym niezgodnego z prawem lub zasadami netykiety, podwyższenia swojego wynagrodzenia.
  • Ambasadorowi z tytułu wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w punkcie 4 powyżej, przysługuje wynagrodzenie liczone wyłącznie jako prowizja od 12 pierwszych pakietów (planów taryfowych) opłaconych przez Poleconego Użytkownika, przy czym prowizja ta wynosi 50% wartości pierwszego zakupionego pakietu (planu taryfowego), oraz 10% od kolejnych 11 zakupionych pakietów (planów taryfowych) danego Poleconego Użytkownika.
  • Użytkownik za przystąpienie do korzystania z Systemu za pomocą Kodu polecającego/Linku polecającego Ambasadora otrzymuje dodatkowo pakiet 250 sms do aplikacji BeautyCheck.
  • Podstawą do rozliczenia będą informacje zawarte w Panelu Ambasadora, dotyczące liczby pakietów (planów taryfowych) opłaconych przez Poleconych Użytkowników. Warunkiem wypłaty prowizji na rzecz Ambasadora jest wystawienie i przesłanie do Check Systems na adres e-mail ambasador@beautycheck.pl  prawidłowo wystawionej elektronicznej faktury opiewającej na kwotę wynagrodzenia nie wyższą niż kwota widoczna w Panelu Ambasadora.
  • Minimalna kwota wypłaty środków to 250 zł netto. Po wypłacie środków na rzecz Ambasadora widoczne w Panelu Ambasadora saldo zostanie pomniejszone o wypłaconą kwotę.
  • Wynagrodzenie widoczne w Panelu Ambasadora opiewa na kwoty netto. Do tej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawiania faktury. Płatność faktury nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Check Systems prawidłowo wystawionej faktury.
  • Wszystkie koszty i wydatki związane z wykonywaniem Umowy ambasadorskiej, są ponoszone przez Ambasadora. Check Systems nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wydatków Ambasadora związanych lub poniesionych przez Ambasadora w celu wykonania Umowy ambasadorskiej.
  • Prowizja jest naliczana wyłącznie od zakupionych i opłaconych przez Poleconego Użytkownika pakietów (planów taryfowych). Nie jest ona obliczana od opłaconych przez Użytkownika innych usług, pakietów sms, kar umownych, odsetek, odszkodowań czy też jakichkolwiek należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Użytkownika.
  • Prowizja naliczana jest do dnia zakończenia Umowy ambasadorskiej zgodnie z postanowieniami punktu IV poniżej.
  • Ambasador jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Check Systems o każdym błędzie w funkcjonowaniu Panelu Ambasadora, czy też nieprawidłowościach w naliczaniu należnego Ambasadorowi wynagrodzenia poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres ambasador@beautycheck.pl.
 1. Zakończenie Umowy
  • Umowa ambasadorska zawierana jest na czas nieokreślony i może być rozwiązania przez Check Systems bądź Ambasadora z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
  • Umowa ambasadorska ulega również rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta w Systemie, rozwiązania przez którąkolwiek ze stron Umowy o Korzystanie z Systemu bądź odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Systemu przez Użytkowania Kwalifikowanego zgodnie z Regulaminem.
  • Check Systems jest uprawniony do rozwiązania Umowy ambasadorskiej ze skutkiem natychmiastowym, w wypadku w którym Ambasador:
   • a działa na szkodę lub w sposób sprzeczny z interesem Check Systems;
   • b istotnie narusza postanowienia Umowy ambasadorskiej, niniejszego regulaminu lub Regulaminu korzystania z systemu BeautyCheck;
   • c podejmuje działania godzące w dobre imię lub podważające zaufanie do Check Systems lub Systemu;
   • d podejmuje działania niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zasadami etyki i dobrych praktyk reklamowych;
   • e podaje i publikuje treści bezprawne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, nieprawdziwe, naruszające chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, Check Systems, pracowników i osób powiązanych z Check Systems, prawo autorskie i prawa pokrewne.
  • Ambasador jest uprawniony do rozwiązania Umowy ambasadorskiej ze skutkiem natychmiastowym, w wypadku zwłoki Check Systems z wypłatą wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, ale wyłącznie po wcześniejszym wezwaniu Check Systems do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu płatności pod rygorem rozwiązania umowy. Wezwanie powinno zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail ambasador@beautycheck.pl .
  • Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej lub e-mailowej, pod rygorem nieważności.
  • Najpóźniej w dniu zakończenia Umowy ambasadorskiej Ambasador jest zobowiązany do wykorzystania wszystkich środków widocznych w Panelu Ambasadora. W przypadku usunięcia Konta lub rozwiązania Umowy ambasadorskiej i niewystawienia faktury na kwoty należne Ambasadorowi i widoczne w Panelu Ambasadora w momencie usunięcia Konta niewykorzystane kwoty przepadają z chwilą upływu terminu przedawnienia.
  • Jeżeli Polecony Użytkownik opłaci pakiet (plan taryfowy) w czasie po zakończeniu Umowy ambasadorskiej danego Ambasadora, Ambasadorowi nie będzie przysługiwała prowizja od tych kwot.
 1. Odpowiedzialność Check Systems i tryb postępowania reklamacyjnego
  • Odpowiedzialność Check Systems i tryb postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do Programu ambasadorskiego i Umowy ambasadorskiej kształtuje się analogicznie jak zostało to określone w Regulaminie, a nadto:
   • a Check Systems nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu udostępnionych Ambasadorowi narzędzi, w szczególności Panelu Ambasadora, które wynikają z okoliczności nie wynikających z winy umyślnej Check Systems, w szczególności:
    1. wynikających z nieuprawnionego dostępu do takich narzędzi przez osoby trzecie,
    2. powstałych wskutek zmian wprowadzonych przez Ambasadora lub osobę trzecią, nieautoryzowanych przez Check Systems,
 • powstałych na skutek dysfunkcji sieci Internet lub oprogramowania związanego z zarządzaniem kodami lub linkami,
 1. powstałych na skutek pominięcia Kodu Polecającego lub Linku Polecającego (np. nieprawidłowe odczytanie skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej, skasowanie pliku cookie przez Użytkownika);
 2. okoliczności leżących po stronie Ambasadora lub osób trzecich
 1. Ambasador jako Kwalifikowany Użytkownik
  • Ambasadorowi będącemu Kwalifikowanym Użytkownikiem przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy ambasadorskiej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail zawierającej Kod polecający i Link polecający.
  • Jeśli Kwalifikowany Użytkownik odstąpi od umowy, będą obowiązywały skutki opisane w sekcji IV Zakończenie Umowy.
  • Aby skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy ambasadorskiej Kwalifikowany Użytkownik powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Check Systems, w drodze jednoznacznego oświadczenia, mailowo lub drogą tradycyjnej korespondencji. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (załącznik nr 1 do Regulaminu). Może także skorzystać ze wzoru formularza załączonego do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, który liczony jest od daty otrzymania wiadomości e-mail zawierającej Kod polecający i Link polecający. W razie wątpliwości, Check Systems ma prawo uzyskać dodatkowe informacje ujawniające zakres realizacji prawa do odstąpienia.
  • Niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia każdy Ambasador będący Użytkownikiem Kwalifikowanym może wypowiedzieć umowę w każdym czasie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Postanowienia Końcowe
  • W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednio Regulamin oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  • Ambasador nie może dokonać cesji praw wynikających z Umowy ambasadorskiej
  • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.08.2023 i obowiązuje do daty jego zmiany.
  • Check Systems jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
  • Check Systems może zmienić niniejszy regulamin oraz każdy dokument związany z niniejszym regulaminem w każdym czasie poprzez opublikowanie zmienionego dokumentu na Stronie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres przypisany do Konta. Niniejszy regulamin i dokumenty towarzyszące wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na Stronie w odniesieniu do dalszego lub nowego korzystania z usług dostarczanych przez System, chyba że Ambasador wypowie niniejszy regulamin, a tym samym Umowę ambasadorską w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jego opublikowania. Dalsze korzystanie z Systemu po upływie 14 (czternastu) dni od opublikowania zmienionej wersji niniejszego regulaminu lub jakichkolwiek dokumentów powiązanych stanowi akceptację zmienionych warunków niniejszego regulaminu lub dokumentów powiązanych.
  • Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści niniejszego regulaminu, stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.
  • Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu i Umowy ambasadorskiej będzie prawo polskie.
  • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu lub Umowy okaże się nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, wyłączne takie postanowienie pozostanie nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Umowa ambasadorska zawierana jest w języku polskim. System prowadzony jest w języku polskim i jest skierowany do osób znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Wszelkie spory wynikłe między Check Systems a Ambasadorem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Check Systems.

Ciasteczka? Czemu nie, przecież chcemy dopasować się do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie wszystkich plików cookies na Twoim urządzeniu.

Menu: