fbpx
BeautyCheck

Regulamin korzystania z systemu BeautyCheck („Regulamin”)

Regulamin korzystania z systemu BeautyCheck („Regulamin”)

Wersja zaktualizowana: 11.08.2023 r.

 

Witamy w BeautyCheck,

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu BeautyCheck prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem opisującym zasady korzystania z systemu BeautyCheck i zaakceptowanie naszego Regulaminu zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie pod adresem https://beautycheck.pl.

1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z systemu BeautyCheck. BeautyCheck to wewnętrzny system, który służy do zarządzania informacjami i dokumentami w relacjach z klientami, a także korzystania z innych funkcjonalności np. Programu Ambasadorskiego.
 1. BeautyCheck przeznaczony jest wyłącznie dla klientów będących przedsiębiorcami, do korzystania w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Zasady ochrony prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych przez CheckSystems opisuje Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://beautycheck.pl/polityka-prywatnosci/
 1. Podmiotem prowadzącym System jest Check Systems.
 1. Z Check Systems można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz nr telefonicznego:

kontakt@beautycheck.pl
(+48) 888-888-233

 1. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://beautycheck.pl w formie umożliwiającej jego nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika. Niniejszy Regulamin jest również dostępny w ustawieniach Aplikacji. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Systemu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.

2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – oznacza dostarczaną przez Check Systems aplikację BeautyCheck, którą Klient może zainstalować na swoje urządzenie lub uruchomić w przeglądarce zgodnie z zasadami opisanymi na Stronie
 1. Check Systems / Dostawca, a także zaimki: my, nas, nasze itp. – oznacza Check  Systems Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławowie Drugim, adres: ulica Wolska 36, 05-119 Stanisławów Drugi, REGON: 520962446, NIP: 5361959287, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000944954
 1. Klient – oznacza osobę lub podmiot wskazany w procesie rejestracji, który założył Konto, akceptuje Regulamin i zobowiązuje się korzystać z Systemu zgodnie z jego postanowieniami. Klientem może być wyłącznie osoba lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą
 1. Konto – oznacza indywidualny profil Klienta, który zarejestrował się w Systemie, umożliwiający korzystanie z wszystkich funkcjonalności Systemu, zarówno w ramach Aplikacji jak i Strony
 1. Kwalifikowany Użytkownik – oznacza Użytkownika spełniającego kryteria określone w Regulaminie w sekcji 16.
 1. Program Ambasadorski/Program – program, w ramach którego Check Systems współpracuje z Klientami przy promocji systemu BeautyCheck i pozyskiwaniu Klientów na warunkach określonych w Regulaminie Programu Ambasadorskiego BeautyCheck dostępnym na Stronie
 1. Regulamin – oznacza aktualną wersję niniejszego Regulaminu, określającą warunki korzystania z Systemu, dostępną na Stronie w zakładce „Regulamin”
 1. Strona – oznacza serwis prowadzony przez Check Systems pod adresem https://beautycheck.pl
 1. System – oznacza łącznie lub oddzielnie (w zależności od okoliczności) Stronę lub Aplikację
 1. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Check Systems za pośrednictwem Aplikacji, takie jak karty zabiegów, karty klienta, beautyplany
 1. Umowa o Korzystanie z Systemu – oznacza umowę między Klientem a Check Systems, zawieraną w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług za pośrednictwem Systemu

 

 1. Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych – oznacza umowę między Klientem a Check Systems dotyczącą powierzenia Check Systems przetwarzania danych osobowych przez Klienta jako administratora danych, do której odsyła niniejszy Regulamin; akceptując niniejszy Regulamin Klient zawiera Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych
 1. Usługa cyfrowa – oznacza usługę świadczoną za pośrednictwem Systemu pozwalającą na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez użytkowników usługi, c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej
 1. UŚUDE – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. t.j. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.)
 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę lub podmiot korzystający z Systemu, w tym Klientów i pracowników Klientów
 1. Użytkownik Niezarejestrowany – oznacza Użytkownika nieposiadającego Konta

3 Zasady i warunki korzystania z Systemu

 1. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, o czym szczegółowo będzie mowa poniżej.
 1. Korzystanie z funkcjonalności Systemu dedykowanych Klientom wymaga założenia Konta oraz spełnienia warunków określonych poniżej.
 1. Korzystanie z Systemu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. System wykorzystuje pliki cookies Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania przez nas danych technicznych, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka plikow cookies https://beautycheck.pl/polityka-cookies/, dostępnym na Stronie. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie opcjonalnych plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 1. Aby korzystać z usługi polegającej na wyświetleniu treści zawartych na Stronie bez rejestracji Konta należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką prywatności Polityka prywatności – BeautyCheck.pl oraz Polityką plików cookies https://beautycheck.pl/polityka-cookies/. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać postanowień Regulaminu.

4 Rejestracja oraz logowanie do Konta w Systemie

 1. Rejestracja Konta następuje zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na Stronie po wybraniu odpowiedniej zakładki. Aby zarejestrować Konto należy przejść proces rejestracji przekazując nam informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym, utworzyć zestaw danych pozwalających na uwierzytelnienie, a także zaakceptować niniejszy Regulamin i pozostałe, wymagane w toku rejestracji dokumenty oraz potwierdzić zapoznanie się z innymi wyświetlanymi informacjami.
 1. Z chwilą akceptacji Regulaminu Klient powierza Check Systems przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do świadczenia usług za pośrednictwem Systemu na zasadach wskazanych w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych która stanowi integralną część Regulaminu.
 1. Aby dokonać rejestracji Użytkownik musi posiadać aktywne konto e-mail i prowadzić działalność gospodarczą. Rejestrując Konto w Systemie Użytkownik oświadcza, że działa w imieniu własnym jako Klient lub jako umocowany przedstawiciel Klienta, posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, w tym posiada co najmniej 18 lat oraz przeczytał i zrozumiał Regulamin oraz wszelkie wymagane podczas rejestracji dokumenty i informacje i zobowiązuje się do ich przestrzegania w imieniu własnym lub podmiotu z ramienia którego występuje. Jeśli Użytkownik działa jako reprezentant Klienta będącego osobą prawną, posiada stosowne umocowanie wynikające z odnośnych przepisów lub ważny dokumentu pełnomocnictwa, Użytkownik oświadcza, że upoważnienia te nie wygasły i nie zostały odwołane, a korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Systemu jest zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi lub wewnętrznymi regulacjami, którym podlega Użytkownik lub podmiot w imieniu którego działa.
 1. Na etapie rejestracji Konta, Klient wybiera odpowiedni pakiet (plan taryfowy) zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonym na Stronie. Przy wyborze każdego z pakietów (planów taryfowych) Klientowi przysługuje 30-dniowy próbny okres bezpłatnego korzystania z wszystkich funkcjonalności Systemu w wybranym modelu subskrypcyjnym. W trakcie bezpłatnego okresu próbnego Klient otrzymuje także pakiet startowy SMS, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.
 1. Konto będzie aktywne po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zaakceptowania dostępu do Konta w Systemie przez Check Systems.
 1. Po aktywacji Konta, Klient otrzymuje dostęp zarówno do funkcjonalności Aplikacji, jak i funkcjonalności konta na Stronie, opisanych poniżej.
 1. W trakcie bezpłatnego okresu próbnego korzystania z Konta, Klient może zdecydować się na kontynuację korzystania z Konta w Systemie w ramach jednego z opisanych na Stronie automatycznie odnawialnych pakietów (planów taryfowych) na zasadach i zgodnie z cennikiem dostępnym na Stronie. Wszystkie modele subskrypcyjne są automatycznie odnawialne. Z subskrypcji w ramach pakietu (planu taryfowego) Konta można zrezygnować w każdym czasie. W przypadku rezygnacji Konto będzie aktywne do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
 1. W przypadku zakończenia 30-dniowego okresu próbnego i niewykupienia dalszej subskrypcji lub zakończenia danego okresu subskrypcji, Klientowi zostaje zablokowany dostęp do funkcjonalności Aplikacji, ale może nadal korzystać z funkcjonalności Konta na Stronie, np. Programu Ambasadorskiego. Korzystanie jest możliwe do czasu rozwiązania Umowy o Korzystanie z Systemu na zasadach określonych poniżej.
 1. Jeden Klient jest uprawniony do posiadania jednego Konta.
 1. Każdy Użytkownik powinien dbać o aktualność swoich danych i skontaktować się z nami w przypadku konieczności ich zmiany.
 1. Aby zalogować się do swojego Konta Użytkownik powinien użyć swoich danych uwierzytelniających a następnie kliknąć w odpowiedni przycisk. Użytkownik może wylogować się z Systemu w każdym czasie w ustawieniach Konta.
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zachowania danych do logowania w tajemnicy. Klient ponosi także odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, których dodał do Systemu. Klient zgadza się poinformować nas niezwłocznie o wszelkich nieautoryzowanych próbach wykorzystania danych uwierzytelniających Klienta, swojego pracownika lub Konta. Check Systems nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu, hasła lub Konta w wyniku zaniedbania lub umyślnego działania jakiegokolwiek Użytkownika.

5 Umowa z Użytkownikiem Niezarejestrowanym

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy nami a Użytkownikiem Niezarejestrowanym następuje w momencie wejścia przez takiego Użytkownika na Stronę, a rozwiązanie tej umowy następuje w momencie opuszczenia przez takiego Użytkownika Strony.

6 Umowa z Klientem

 1. Umowę o Korzystanie z Systemu uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zaakceptowania dostępu do Konta w Systemie.
 1. Umowa o Korzystanie z Systemu pozostanie ważna przez czas nieoznaczony aż do jej rozwiązania. Rozwiązanie Umowy o Korzystanie z Systemu może nastąpić:
  1. w zakresie dotyczącym Konta w Aplikacji
  2. w zakresie dotyczącym Konta w Systemie, a zatem zarówno w zakresie dotyczącym Konta w Aplikacji jak i Konta na Stronie.
 1. Do rozwiązania Umowy o Korzystanie z Systemu może dojść w następujących przypadkach:
  1. rezygnacji z odpłatnej subskrypcji pakietu (planu taryfowego) lub wygaśnięcia dostępu do Konta na skutek niewykupienia płatnego pakietu (planu taryfowego) – skutki wyłącznie w odniesieniu do Konta w Aplikacji
  2. wypowiedzenia Umowy o Korzystanie z Systemu przez Klienta
  3. wypowiedzenia zmian Regulaminu, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o Korzystanie z Systemu przez Klienta
  4. wypowiedzenia Umowy o Korzystanie z Systemu przez nas
  5. skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia przez Kwalifikowanego Użytkownika zgodnie z sekcją 16 poniżej
 1. Konta pracowników Klienta są ściśle powiązane z Kontem Klienta. Oznacza to, że usunięcie lub zablokowanie Konta Klienta będzie się wiązało z odpowiednim usunięciem lub zablokowaniem kont pracowników Klienta.

Rezygnacja z subskrypcji pakietu (planu taryfowego)/nieprzedłużenie płatnego dostępu po okresie próbnym/płatność nie powiedzie się

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta w Aplikacji. W celu rezygnacji, Klient w trakcie bezpłatnego okresu próbnego może nie wykupić płatnej auto odnawialnej subskrypcji pakietu (planu taryfowego). Klient posiadający płatną subskrypcję pakietu (planu taryfowego), aby z niej zrezygnować może dokonać zmiany w panelu „moje konto” wyłączając automatyczne odnawianie płatności – może też do nas napisać na podany powyżej adres e-mail. W sytuacji, gdy Klient nie wykupi pakietu (planu taryfowego) po bezpłatnym okresie próbnym lub zrezygnuje z płatnej subskrypcji, dostęp do Konta w Aplikacji zostaje zablokowany z końcem bezpłatnego lub wykupionego okresu subskrypcji, a Umowa o Korzystanie z Systemu w części dotyczącej Konta w Aplikacji zostaje rozwiązana. Klient może wówczas nadal korzystać z Konta na Stronie i uczestniczyć w programach organizowanych przez Check Systems np. w Programie Ambasadorskim, chyba że co innego wynika z poniższych postanowień Regulaminu. W terminie 120 dni od daty wygaśnięcia subskrypcji pakietu (planu taryfowego) dostęp do Konta w Aplikacji może zostać w całości przywrócony. Warunkiem przywrócenia dostępu do Konta w Aplikacji jest dokonanie odpowiedniej zapłaty za rozpoczęcie subskrypcji lub zapłaty za następny okres subskrypcji w powyższym terminie 120 dni. W terminie 120 dni od daty wygaśnięcia subskrypcji pakietu (planu taryfowego) Klient może również uzyskać dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych i zapisanych na Koncie w Aplikacji pisząc do nas na adres e-mail wskazany powyżej. Po tym czasie materiały zapisane na Koncie Klienta w Aplikacji będą nieodwracalnie usuwane.
 1. Powyższe skutki będą miały zastosowanie również w przypadku, gdy należna płatność za kolejny okres subskrypcji nie powiedzie się, niezależnie od przyczyn.
 1. W przypadku przywrócenia dostępu do Konta po dokonaniu odpowiedniej zapłaty, Umowa o Korzystanie z Systemu zaczyna obowiązywać ponownie na stosowanych odpowiednio zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Wypowiedzenie Umowy o Korzystanie z Systemu przez Klienta

 1. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o Korzystanie z Systemu (w części dotyczącej Aplikacji lub w całości) wysyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany powyżej. W takim przypadku Umowa rozwiąże się z końcem bezpłatnego lub wykupionego okresu subskrypcji, chyba że Klient wyraźnie napisze, że chce aby Konto zostało usunięte wcześniej, a ewentualne środki należne Klientowi będącemu Ambasadorem zostaną wypłacone zgodnie z postanowieniami regulaminu Programu Ambasadorskiego dostępnego na Stronie. Wypowiedzenia bez podania przyczyn skutkujące, na wyraźne żądanie Klienta, wcześniejszym usunięciem Konta, nie będzie skutkowało proporcjonalnym zwrotem uiszczonej płatności. Przypadki wypowiedzeń z podaniem przyczyn i ewentualnych rekompensat na rzecz Klientów w takich sytuacjach będą rozstrzygane indywidualnie. W terminie 120 dni od daty rozwiązania Umowy o Korzystanie z Systemu dostęp do Konta w Aplikacji i na Stronie może zostać w całości przywrócony. Warunkiem przywrócenia dostępu do Konta w Aplikacji jest dokonanie odpowiedniej zapłaty za rozpoczęcie subskrypcji pakietu (planu taryfowogo) lub zapłaty za następny okres subskrypcji pakietu (planu taryfowego) w powyższym terminie. Warunkiem przywrócenia dostępu do Konta na Stronie jest wyrażenie takiego żądania we wskazanym powyżej terminie 120 dni na podany powyżej adres e-mail. W terminie 120 dni od daty rozwiązania umowy Klient może również uzyskać dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych i zapisanych na Koncie w Aplikacji i na Koncie na Stronie pisząc do nas na adres e-mail wskazany powyżej. Po tym czasie materiały zapisane na Koncie Klienta w Aplikacji i na Koncie na Stronie będą nieodwracalnie usuwane.
 1. Takie same skutki jak opisane powyżej będą związane z wypowiedzeniem zmian Regulaminu, o czym mowa poniżej.
 1. W przypadku przywrócenia dostępu do Konta po dokonaniu odpowiedniej zapłaty, Umowa o Korzystanie z Systemu zaczyna obowiązywać ponownie na stosowanych odpowiednio zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Wypowiedzeniem Umowy o Korzystanie z Systemu przez nas

 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu przewidujących nasze prawo do rozwiązania umowy z Klientem, usunięcia materiałów dostarczonych przez Klienta, mamy prawo wypowiedzieć Umowę o Korzystanie z Systemu w całości lub części lub tymczasowo zablokować częściowo lub całkowicie dostęp Klienta lub jego pracownika do Systemu w dowolnym momencie jeżeli:
 1. Klient, jego przedstawiciel lub pracownik dopuści się istotnego lub trwałego naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, którego nie ma możliwości naprawienia lub którego Klient, jego przedstawiciel lub pracownik nie naprawił pomimo stosownego wezwania;
 1. istnieje obiektywne ryzyko, że działania Klienta, jego przedstawiciela lub pracownika są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, szkodliwe dla funkcjonowania Systemu lub grożą utratą reputacji Systemu lub Check Systems;
 1. Klient posiada więcej niż jedno Konto;
 1. mamy podstawy podejrzewać, że osoba trzecia weszła w posiadanie danych do logowania Klienta lub jego pracownika;
 1. jesteśmy do tego zobowiązani z uwagi na regulacje którym podlegamy lub żądanie organu, do którego musimy się zastosować.
 1. O zamiarze wypowiedzenia dostępu do Konta w miarę możliwości oraz jeśli będzie to uzasadnione, powiadomimy Klienta pisemnie (przez co rozumiemy również wiadomość e-mail wysłaną przez nas na adres e-mail Klienta przypisany do jego Konta) z wyprzedzeniem oraz z wezwaniem do zaniechania naruszeń z zakreśleniem racjonalnego terminu np. 7 dni.
 1. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa powyżej, Check Systems może natychmiast i bez uprzedzenia zawiesić dostęp do wszystkich lub niektórych funkcjonalności Systemu jeśli uzna, że takie zawieszenie przyczyni się do wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem, gdy brak zawieszenia będzie przyczyniać się do powiększenia szkody po stronie osoby/podmiotu trzeciego lub Check Systems lub gdy zostanie do takiego zawieszania zobowiązany na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzji właściwego organu.
 1. Oświadczenie o blokadzie Konta (lub blokadzie konkretnej treści zamieszczonej przez lub w imieniu Klienta lub jego pracownika) zostanie przesłane na adres mailowy przypisany do Konta, wraz z uzasadnieniem tej decyzji, chyba, że blokada treści lub Konta następuje na żądanie uprawnionego organu, a przepisy zakazują przekazania wskazanej informacji.
 1. W zależności od okoliczności w przypadku wypowiedzenia Umowy o Korzystanie z Systemu przez nas, Klient może żądać przywrócenia dostępu do Konta, wypłaty należnych środków lub dostępu do materiałów zgromadzonych na Koncie na analogicznych zasadach jak określono w ust. 8 powyżej. Zależnie jednak od okoliczności i naszych obowiązków, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przywrócenia dostępu do Konta lub materiałów na nim zgromadzonych, a także dostępu do zgromadzonych przez Klienta środków.

 

Wypowiedzenie Umowy o Korzystanie z Systemu z uwagi na brak aktywności Klienta

 1. Zastrzegamy sobie również prawo do wypowiedzenia Umowy o Korzystanie z Systemu, jeśli Klient przez okres 12 miesięcy nie wykazywał aktywności na Koncie na Stronie. Taka sytuacja może zaistnieć tylko w przypadku, gdy Klient zdecyduje się zrezygnować z Konta w Aplikacji po okresie próbnym bez wykupienia auto odnawialnej subskrypcji pakietu (planu taryfowego) lub zrezygnuje z dalszego korzystania z auto odnawialnej subskrypcji pakietu (planu taryfowego). Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku posiadania aktywnej, opłaconej auto odnawialnej subskrypcji nie podejmiemy działań wypowiedzenia Umowy z powodu braku aktywności Klienta.
 1. Prawo wypowiedzenia Umowy o Korzystanie z Systemu z uwagi na brak aktywności Klienta nie przysługuje nam jeśli przez okres łącznie następujących po sobie 12 miesięcy wystąpi co najmniej jedno z poniższych zdarzeń:
  1. Uprawniony Użytkownik zaloguje się na Koncie na Stronie
  2. Na Koncie będzie niewypłacona prowizja
  3. Na Koncie będzie nierozliczone saldo
 1. Postanowienia dotyczące ustawowego prawa do odstąpienia przysługującego Kwalifikowanym Użytkownikom znajdują się w sekcji 16 Regulaminu poniżej.

7 Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Systemu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu oraz wszystkich dokumentów, które Klient akceptuje rejestrując Konto lub później korzystając z Konta, z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
 1. podawania nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji, w tym danych osobowych, zarówno na etapie rejestracji Konta, jak i późniejszego korzystania z Konta;
 1. zamieszczania danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii bez podstawy prawnej;
 1. korzystania z Systemu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, innymi dokumentami i instrukcjami wydawanymi przez Check Systems w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Systemu, niezgodny z przeznaczeniem Systemu, bez poszanowania dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego;
 1. rozpowszechniania nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Systemie;
 1. podawania i publikowania treści bezprawnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, nieprawdziwych, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, Check Systems, pracowników i osób powiązanych z Check Systems, prawo autorskie i prawa pokrewne lub wykorzystania Systemu w takich celach;
 1. publikowania treści reklamowych, których rozpowszechnianie w Internecie jest zabronione;
 1. umieszczania lub przesyłania materiałów i informacji niezgodnie z punktem 12 „Informacje i materiały przekazywane przez Użytkownika” poniżej.
 1. podejmowania jakichkolwiek działań, które zmierzają w sposób pośredni lub bezpośredni do zakłócenia lub utrudnienia działania Systemu lub jakiejkolwiek jego funkcji bądź serwerów lub sieci lub naruszają dostęp do naszej sieci;
 1. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek elementów Systemu, treści i baz danych udostępnianych w Systemie, z wyjątkiem, korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku czy umowie licencyjnej na dane Treści cyfrowe;
 1. udzielania dostępu do Konta innym, nieupoważnionym osobom (za poufność i bezpieczeństwo Konta i wszystkich treści tam zawartych, w tym zachowanie w tajemnicy danych tam zawartych, danych do logowania Klienta i pracowników Klienta, odpowiedzialny jest wyłącznie Klient);
 1. podejmowania jakichkolwiek działań, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Systemu, w tym technicznego.
 1. Użytkownik zobowiązany jest nadto do:
 1. przestrzegania niniejszego Regulaminu, Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych, Regulaminu Programu Ambasadorskiego oraz innych ewentualnych dokumentów wskazanych w procesie rejestracji Konta
 2. korzystania z Konta jedynie w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. aktualizacji danych swoich i swoich pracowników jeśli ulegną zmianie
 4. niezwłocznego informowania Check Systems o bezprawnym wykorzystaniu Konta przez osoby trzecie
 5. niezwłocznego informowania Check Systems jeżeli osoby trzecie będą dochodzić roszczeń wobec Klienta w związku z korzystaniem z Systemu.
 1. Z chwilą założenia Konta i akceptacji Regulaminu, Klient przyjmuje powyższe zobowiązania.
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z korzystaniem z Systemu oraz za treści umieszczone w Systemie. W takim samym stopniu Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania pracowników korzystających z Systemu, których dodał do Systemu.
 1. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych obowiązków, CheckSystems, wyłącznie według swojego uznania, jest uprawniona do: (a) czasowego zablokowania Konta Klienta; (b) trwałego usunięcia Konta Klienta; (c) usunięcia treści zamieszczonych przez Klienta które uzna za niedozwolone lub (d) wypowiedzenia Umowy o Korzystanie z Systemu.

8 Rodzaje i zakres usług

 1. W ramach Systemu, Check Systems udostępnia Stronę oraz Aplikację. Oba rozwiązania są dedykowane wyłącznie klientom będącym przedsiębiorcami w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, utrzymywania Systemu, zamiany jego wyglądu, w tym rozszerzenia dostępnych usług (funkcjonalności) oraz dodawania nowych usług (funkcjonalności) w przyszłości. Powyższe zmiany nie będą stanowiły zmiany Umowy o Korzystanie z Systemu. Poniżej znajduje się opis usług (funkcjonalności) Systemu, które obecnie są dostępne lub które będą dostępne w najbliższej przyszłości za pośrednictwem Systemu;

Dla Użytkowników Niezarejestrowanych:

 1. możliwość zapoznawania się z treściami zamieszczonymi na Stronie dostępnymi dla Użytkowników Niezarejestrowanych
 2. obsługa zapytania Użytkownika przesłanego przez formularz kontaktowy
 3. obsługa żądania polegającego na zamówieniu newslettera.

Dodatkowo – dla Klientów – możliwość korzystania z Konta w Aplikacji i na Stronie.

Konto w Aplikacji umożliwia dostęp do następujących funkcjonalności:

 1. Rejestracja i logowanie do Konta
 2. Przeglądanie i zmiana elementów Konta (w tym profilu Klienta i pracowników (w zakresie wskazanym na Koncie), ustawienie PIN
 3. Rejestrowanie, udzielanie dostępu, konfigurowanie i modyfikacja dostępu pracowników Klienta
 4. Przeglądanie i konfigurowanie funkcjonalności dostępnych na Koncie, np.:
  1. uzupełnianie, modyfikacja, przechowywanie i przeglądanie kart zabiegowych i kart klientów dostępnych w Systemie wraz z odebraniem oświadczeń, podpisów i ewentualnych zgód klientów;
  2. tworzenie własnych kart zabiegowych i kart klientów wraz z oświadczeniami i ewentualnymi zgodami klientów, a także ich uzupełnianie, modyfikacja i przeglądanie;
  3. tworzenie, przechowywanie i przeglądanie informacji o zabiegach, w tym zestawień efektów przed i po zabiegu;
  4. tworzenie, przechowywanie, przeglądanie i wysyłanie beautyplanów;
  5. tworzenie, przechowywanie, przeglądanie i wysyłanie zaleceń po zabiegowych;
  6. tworzenie, przechowywanie i przeglądanie kart produktów
  7. eksport dokumentów do PDF
  8. tworzenie, przechowywanie, przeglądnie i wysyłanie newsletterów.
 1. Korzystanie z wysyłki SMS zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonym na Stronie. Dobrowolna funkcja SMS służy do weryfikacji tożsamości klienta przy tworzeniu jego profilu, zmianie danych lub uzyskiwaniu dostępu do klienta dodanego przez innego Klienta.
 2. Dołączanie do programów, np. Programu Ambasadorskiego.

 

Konto na Stronie umożliwia dostęp do następujących funkcjonalności:

 1. Rejestracja i logowanie do Konta
 2. Zmiana hasła do Konta na Stronie i w Aplikacji
 3. Zamawianie, zarządzanie i przegląd informacji dotyczących autoodnawialnej subskrypcji w ramach pakietów (planów taryfowych) opisanych na Koncie na Stronie
 4. Przegląd danych do faktury i danych kontaktowych Klienta
 5. Doładowanie pakietu SMS według opcji i na zasadach opisanych na Koncie na Stronie, przegląd historii zamówień
 6. Przeglądanie materiałów i tutoriali dedykowanych Klientom posiadającym Konto na Stronie
 7. Udział w dostępnych programach np. Programie Ambasadorskim, przegląd informacji związanych z udziałem w takich programach i korzystanie z benefitów z nimi związanych na zasadach opisanych na Koncie na Stronie oraz w dedykowanych takim programom regulaminach.

Nowe funkcjonalności będą opisywane na stronie startowej Konta w Aplikacji oraz na Stronie.

9 Korzystanie z Konta oraz pozostałych elementów Systemu

 

 1. Korzystanie z Konta uzależnione jest od rejestracji Klienta zgodnie z zasadami opisanymi powyżej oraz zalogowania do Konta.
 1. Korzystanie z funkcjonalności Konta w Aplikacji jest uzależnione od korzystania z okresu próbnego dostępu do Konta w Aplikacji lub posiadania aktywnej subskrypcji pakietu (planu taryfowego) zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonym na Stronie. Korzystanie z funkcjonalności Konta na Stronie nie wymaga posiadania aktywnej subskrypcji pakietu (planu taryfowego), a jedynie aktywnego Konta na Stronie.
 1. Korzystanie z kont pracowników uzależnione jest od udzielenia im dostępu przez Klienta. Klient tworzy i określa zakres dostęp do Systemu swoim pracownikom. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie działania i zaniechania swoich pracowników związane z korzystaniem z Systemu jak za swoje własne działania i zaniechania, w szczególności Klient jest zobowiązany udostępnić niniejszy Regulamin swoim pracownikom oraz zapewnić jego odpowiednie przestrzeganie przez swoich pracowników.
 1. Z korzystaniem z Systemu łączą się typowe ryzyka związane z korzystaniem z Internetu i usług online. Należy w szczególności chronić dostępu do swojego Konta poprzez odpowiednio mocne hasło. Należy chronić także dostępu do skrzynki e-mail podanej w czasie rejestracji Konta, ponieważ adres ten służy do identyfikacji Użytkownika przez Check Systems. Hasło do Konta nie powinno być takie same lub podobne jak hasło do wskazanej skrzynki e-mail. Dostęp do wskazanej skrzynki e-mail może być konieczny także do odzyskania dostępu do Konta.
 1. Zakazane jest umożliwianie dostępu do Konta (np. poprzez udostępnienie loginu i hasła) innym osobom.
 1. Przypomnienie hasła do Konta następuje poprzez wybór odpowiedniej opcji przy logowaniu się do Konta na Stronie. W przypadku wątpliwości w tym zakresie należy skontaktować się z Check Systems.
 1. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta a także statusy korzystania z usług odpłatnych, będą przesyłane na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta.

10 Płatności 

 1. Klient zobowiązuje się terminowo uiszczać należne opłaty za korzystanie z odpłatnych usług Systemu. Aktualna oferta cenowa dostępna jest na Stronie.

 

 1. W przypadku odpłatnych świadczeń zgodnie z informacjami i cennikiem dostępnym na Stronie Check Systems akceptuje zapłatę za zamówienie w formie bezgotówkowej i za pośrednictwem metod obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Systemu.

 

 1. Subskrypcje pakietów (planów taryfowych) umożliwiające dostęp do Konta w Aplikacji są automatycznie opłacane z podłączonej karty debetowej lub kredytowej. Płatność za kolejny okres subskrypcji będzie pobierana automatycznie dopóki Klient nie zrezygnuje z korzystania z Konta lub z innych przyczyn nie dojdzie do rozwiązania Umowy o Korzystanie z Systemu.

 

 1. Przy pierwszym dokonaniu płatności Klient zostaje przeniesiony do strony internetowej lub aplikacji dostawcy usług płatniczych wykorzystywanych przez System, aby opłacić wybrane pakiety (plany taryfowe) lub inne produkty. Otrzymanie zapłaty Check Systems potwierdza wiadomością e-mail.

 

 1. Usługi dostawcy usług płatniczych wykorzystywanych przez System są całkowicie niezależne od Check Systems i nie stanowią części Umowy o Korzystanie z Systemu. Check Systems nie przetwarza, nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych danych dotyczących kart płatniczych. Check Systems nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych i nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłat za korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Systemu w każdym czasie poprzez publikację nowego cennika na Stronie. Nowy cennik będzie miał zastosowanie do nowych Klientów i wszystkich dotychczasowych Klientów – od momentu rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego lub jeśli będą dokonywać z własnej inicjatywy zmiany w wybranym przez siebie pakiecie (planie taryfowym) (o nowej ofercie cenowej poinformujemy drogą mailową na adres email przypisany do Konta na minimum 14 (czternaście) dni przed planowaną zmianą cennika.

 

 1. Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT), który będzie doliczony według stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury przez Check Systems. Akceptując Regulamin, Klient zgadza się uiszczać podatki związane z zamówieniem usług za pośrednictwem Systemu. Klient potwierdza jednocześnie, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i na prośbę Check Systems przedstawi numer, pod którym został zarejestrowany. Jeżeli prawo nakłada na Klienta obowiązek odliczenia lub potrącenia podatku, Klient musi zapłacić kwotę potrącaną lub wstrzymaną zgodnie z prawem oraz zapłacić dodatkową kwotę, tak aby Check Systems otrzymało zapłatę w całości, jakby nie było potrącenia lub wstrzymania.

 

 1. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient zgłasza żądanie wystawienia faktury, która dokumentuje dokonaną na jego rzecz sprzedaż, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, chyba że obowiązek wystawienia faktury powstaje z mocy prawa.

 

 1. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Check Systems faktur elektronicznych w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści, w formacie pdf, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe nie wyklucza możliwości wysyłania przez Check Systems faktur w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres, w szczególności w przypadku niedostępności systemu elektronicznego przesyłania faktur.

 

11 Licencja na korzystanie z Treści cyfrowych/ Własności intelektualna Check Systems

 1. Nazwy „BeautyCheck” i „Check Systems” oraz ich loga stanowią znaki towarowe należące do Check Systems. Oprogramowanie Systemu, a także treści zawarte na Stronie i w Aplikacji takie jak teksty, grafiki, loga, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, stanowią własność Check Systems lub jej partnerów.
 1. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta wszystkich takich utworów, oznaczeń i znaków towarowych, chyba że korzystanie z nich wynika ze specyfiki świadczonych przez Check Systems usług za pośrednictwem Systemu lub jeśli Check Systems wyrazi zgodę na korzystanie z nich przez Klienta.
 1. Check Systems udziela licencji na korzystanie z Treści cyfrowych do celów korzystania z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Wskazana licencja jest licencją niewyłączną, nieograniczoną czasowo lub terytorialnie w zakresie niezbędnym do zwielokrotnienia, dostosowania i zmodyfikowania Treści cyfrowych do warunków danej organizacji, bez prawa do sublicencji.
 1. Licencja nie obejmuje prawa do wprowadzania Treści cyfrowych do obrotu lub przekazywania ani w części, ani w całości osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie w żadnej formie prawnej.
 1. Licencja nie obejmuje prawa do sublicencji czy prawa do przenoszenia licencji na osoby trzecie.
 1. Zakończenie Umowy (usunięcie Konta) nie wpływa na możliwość korzystania z pobranych Treści cyfrowych, które zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, chyba że co innego będzie wynikać z oświadczenia przekazanego Klientowi przez Check Systems w formie korespondencji e-mail na adres e-mail przypisany do Konta.

12 Informacje i materiały przekazywane przez Użytkownika

 1. Zamieszczając jakiekolwiek informacje lub materiały przy użyciu Systemu Użytkownik udziela Check Systems oraz spółkom z grupy Check Systems niewyłącznej licencji bez prawa do jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej, z prawem do udzielania dalszych licencji, nieograniczonej w czasie, ważnej na całym świecie, na wykorzystywanie takich informacji lub materiałów na wszystkich aktualnych polach eksploatacji w zakresie niezbędnym do legalnego zamieszczenia treści w Systemie, w tym w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 1. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Użytkownik umieszczając w Systemie informacje lub materiały stanowiące utwory zezwala Check Systems na wykonywanie przysługujących mu do tych utworów praw zależnych i osobistych, polegających w szczególności na możliwości zmiany rozmiaru utworów w celu dostosowania ich do wymagań Systemu.
 1. Check Systems zastrzega sobie nadto prawo do:
 2. usuwania, zawieszania lub modyfikowania, według własnego uznania, jakiejkolwiek informacji lub materiału zamieszczonego w Systemie w dowolnym czasie (przede wszystkim po otrzymaniu informacji o roszczeniach lub zarzutach od osób trzecich lub właściwych organów), w tym w szczególności w przypadku gdy takie informacje lub materiały naruszają niniejszy Regulamin lub bezwzględnie obowiązujące przepisy właściwego prawa.
 1. dostępu, weryfikacji i ujawniania wszelkich materiałów i informacji w przypadku obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na żądanie właściwych organów.

13 Funkcjonalności i interoperacyjności w ramach Systemu

 1. Korzystanie ze Systemu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system operacyjny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: posiadania dostępu do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Opera lub Safari zainstalowanych na systemach operacyjnych Windows 10 lub nowszy oraz macOS 10.15 lub nowszy.
 1. Aby móc korzystać z wszystkich funkcjonalności Konta w Systemie należy (w zakresie warunków technicznych):
  1. dysponować urządzeniem umożliwiającym odczytywanie plików komputerowych w następujących formatach: .PDF .DOC .XLS (np. komputer, telefon, tablet),
  2. posiadać zainstalowane na tym urządzeniu oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików komputerowych w następujących formatach: .PDF .DOC .XLS (np. Adobe Reader, Sumatra PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, Libre Office).
  3. posiadać dostęp do poczty elektronicznej.

14 Odpowiedzialność i tryb postępowania reklamacyjnego  

 1. Użytkownik akceptuje, że Check Systems oferuje System i świadczone za jego pośrednictwem usługi „w stanie takim, w jakim się znajdują” (ang. „as is”), tzn. specyfika funkcjonowania usług i ich charakter nie zapewniają jakichkolwiek gwarancji ani wyraźnych ani dorozumianych.
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Systemu w ramach swojej działalności gospodarczej względem swoich klientów. Check Systems nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub żądania jakichkolwiek osób zgłoszone przeciwko Klientowi w tym za pozostające w związku z korzystaniem z Systemu, chyba że wynikają one wyłącznie z umyślnej winy Check Systems (lub osób za które Check Systems ponosi odpowiedzialność) i z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń odpowiedzialności Check Systems.
 1. Check Systems nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych przez Klientów) wywołane:
  1. Siłą Wyższą
  2. wadliwym działaniem czynników zewnętrznych i systemów niezależnych od Check Systems
  3. ingerencją osób trzecich (w tym Klientów i ich pracowników), zwłaszcza w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie posługujące się danymi logowania uzyskanymi od Klienta lub jego pracownika lub w innych niezależnych od Check Systems okolicznościach
  4. nieprzestrzeganiem przez Klienta lub jego pracowników postanowień Regulaminu lub przepisów prawa
  5. brakiem autentyczności, rzetelności, poprawności i kompletności danych oraz informacji zamieszczonych w Systemie przez Użytkowników, w tym Klientów w odniesieniu do ich klientów
  6. postępowaniami przeciwko Klientowi z tytułu naruszeń powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  7. roszczeń zgłoszonych przeciwko Klientowi w związku z danymi i informacjami zamieszczonymi przez Klienta w Systemie
  8. niewystarczającą przepustowością urządzeń wykorzystywanych przez Klienta lub jej wahaniami, które mogą mieć wpływ na jakość usług świadczonych za pośrednictwem Systemu
  9. błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.
 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi Check Systems, a których działalność jest niezależna od Check Systems i Klienta.
 1. Check Systems nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z utraty plików lub danych przechowywanych w Systemie; tworzenie kopii zapasowych jest w całości wyłącznym obowiązkiem i odpowiedzialnością Klienta.
 1. Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa Check Systems ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. Check Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanie z niedostępnością Usługi lub jej części) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej Check Systems (lub osób za które ponosi odpowiedzialność). Całkowita odpowiedzialność Check Systems, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta na rzecz Check Systems w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Klient zgłosił roszczenie do Check Systems. Niniejszym Klient zwalnia Check Systems z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.
 1. Check Systems rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
 1. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika.
 1. Powyższe postanowienia dotyczące reklamacji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach postępowania sądowego czy pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

15 Dostępność usług

Zastrzegamy prawo zmiany lub modyfikacji Systemu, w tym jego aktualizacji, a także modyfikacji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia usług za pośrednictwem Systemu w celu poprawy jakości usługi, zastrzegając, że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na funkcjonowanie Systemu. W celu poprawy jakości usług zastrzegamy prawo do przerw w świadczeniu usług za pośrednictwem Systemu wynikających z przyczyn technicznych (np., wymiana sprzętu, konserwacje, przeglądy, naprawy, awarie), a w przypadku zaplanowanych przerw technicznych trwających dłużej niż jeden dzień, będziemy podejmować wszelkie starania, aby poinformować Użytkowników o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowana przerwa techniczna będzie przeprowadzona w taki sposób, aby zminimalizować niedogodności z nią związane.

16 Uprawnienia dodatkowe dla Kwalifikowanych Użytkowników spełniających określone kryteria

 

 1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie do Użytkownika, który spełnia łącznie poniższe warunki (“Kwalifikowany Użytkownik”):
  1. jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz
  2. dokonuje zakupu usługi świadczonej przez Check Systems bezpośrednio w związku z tą działalnością gospodarczą oraz
  3. zakup tej usługi nie posiada dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Kwalifikowanemu Użytkownikowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia próbnego okresu korzystania z Systemu, a zatem od daty otrzymania wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zaakceptowania dostępu do Konta w Systemie.
 1. Jeśli Kwalifikowany Użytkownik odstąpi od umowy tylko w zakresie Konta w Aplikacji, będą obowiązywały skutki opisane w sekcji 6 Umowa z Klientem, punkt 5.
 1. Jeśli Kwalifikowany Użytkownik odstąpi od umowy w całości, a zatem w zakresie Konta w Aplikacji i Konta na Stronie, będą obowiązywały skutki opisane w sekcji 6 Umowa z Klientem, punkt 8.
 1. Aby skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy Kwalifikowany Użytkownik powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Check Systems, w drodze jednoznacznego oświadczenia, mailowo lub drogą tradycyjnej korespondencji. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać ze wzoru poniższego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (załącznik nr 1 poniżej). Może także skorzystać ze wzoru formularza załączonego do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, który liczony jest od daty otrzymania wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zaakceptowania dostępu do Konta w Systemie. W takim oświadczeniu Kwalifikowany Użytkownik powinien wyraźnie wskazać, czy chciałby odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym Konta w Aplikacji czy Konta w Aplikacji i na Stronie. Brak sprecyzowania zakresu odstąpienia będzie odczytany w taki sposób, że Klient chce odstąpić od Umowy o Korzystanie z Systemu w całości. W razie wątpliwości, Check Systems ma prawo uzyskać dodatkowe informacje ujawniające zakres realizacji prawa do odstąpienia.
 1. Niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia każdy Klient może po prostu nie przedłużyć bezpłatnego okresu próbnego, zrezygnować z subskrypcji pakietu (planu taryfowego) lub wypowiedzieć umowę w każdym czasie na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 1. Check Systems będzie informował Użytkownika Kwalifikowanego o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności usług świadczonych za pośrednictwem Systemu z umową oraz dostarcza je Użytkownikowi Kwalifikowanemu przez czas:
  1. dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w ramach Systemu określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Użytkownika, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej świadczonych w ramach Systemu i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 1. Jeżeli Użytkownik Kwalifikowany nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Check Systems – zgodnie z ust. powyżej – Check Systems nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 2. a) poinformował Użytkownika Kwalifikowanego o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 3. b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Check Systems.
 1. Wszelkie spory między Check Systems a Kwalifikowanym Użytkownikiem, wynikające lub związane z udostępnieniem i korzystaniem z Systemu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Polsce właściwy miejscowo według siedziby strony pozwanej lub miejsca wykonania Umowy.

17 Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

 

 1. Check Systems może zmienić Regulamin oraz każdy dokument związany z Regulaminem w każdym czasie poprzez opublikowanie zmienionego dokumentu na Stronie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres przypisany do Konta. Niniejszy Regulamin i dokumenty towarzyszące wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na Stronie w odniesieniu do dalszego lub nowego korzystania z usług dostarczanych przez System, chyba że Klient wypowie niniejszy Regulamin, a tym samym Umowę o Korzystanie z Systemu w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jego opublikowania. Dalsze korzystanie z Systemu po upływie 14 (czternastu) dni od opublikowania zmienionej wersji Regulaminu lub jakichkolwiek dokumentów powiązanych stanowi akceptację zmienionych warunków Regulaminu lub dokumentów powiązanych.
 1. Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.
 1. Klient zobowiązany jest spowodować zapoznanie się ze zmienioną wersją Regulaminu swoich pracowników, którym udziela dostępu do Konta.
 1. Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Systemu mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:
 2. w przypadku Klienta – na adres email przypisany do Konta,
 3. w przypadku Check Systems – na podany powyżej adres e-mail
 1. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia Umowy o Korzystanie z Systemu, wyłącznie za zgodą Check Systems. Zgoda ta może zostać wyrażona w formie email.
 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, wyłączne takie postanowienie pozostanie nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Umowa o Korzystanie z Systemu zawierana jest w języku polskim. System prowadzony jest w języku polskim i jest skierowany do osób znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wszelkie spory wynikłe między Check Systems a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Check Systems.

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy (gdy takie prawo przysługuje);

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia
od umowy

Adresat:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu (przykładowa treść):

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi elektronicznej …………………………*

Imię i nazwisko: …………………………

Adres (w tym adres e-elektroniczny): …………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Podpis (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………

Data: …………………………

* proszę określić, czy Kwalifikowany Użytkownik odstępuje od Umowy o Korzystanie z Systemu w zakresie dotyczącym Konta w Aplikacji, czy zarówno Konta w Aplikacji jak i Konta na Stronie

Załącznik nr 2 Umowa powierzenia danych.

Zakładając Konto Klient wyraża w formie elektronicznej zgodę na warunki poniższej Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, (dalej również jako „Umowa”).

Umowa stanowi integralną część Regulaminu zgodnie z którym zawierana jest Umowa o Korzystanie z Systemu pomiędzy Check Systems Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławowie Drugim, adres: ulica Wolska 36, 05-119 Stanisławów Drugi, REGON: 520962446, NIP: 5361959287, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000944954, zwaną dalej „Check Systems” a Klientem.

Klient i Check Systems będą w dalszej części Umowy zwani także odpowiednio każde z nich „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą będą miały znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z postanowień Umowy. Wszelkie pojęcia niepisane wielką literą, a zdefiniowane w RODO lub innych przepisach zastępujących RODO będą miały znaczenie nadane im w takich aktach prawnych,

Zważywszy, że:

  1. Usługi świadczone przez Check Systems na rzecz Klienta za pośrednictwem Systemu mogą wymagać przetwarzania Danych Osobowych (zdefiniowanych poniżej) przez Check Systems, Strony chcą zapewnić zgodność przetwarzania Danych Osobowych z przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO“) oraz z innymi znajdującymi zastosowanie przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych;

  1. Klient jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane przy wykorzystaniu usług świadczonych za pośrednictwem Systemu (Konta w Aplikacji) („Dane Osobowe”). Szczegółowy opis rodzaju Danych Osobowych oraz kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;

Strony postanowiły, co następuje:

1 Przedmiot Umowy i czas trwania przetwarzania

  1. Klient jest administratorem Danych Osobowych, a Check Systems jest podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe na zlecenie Klienta.  

  1. Klient niniejszym powierza Check Systems przetwarzanie Danych Osobowych, a Check Systems powierzenie przyjmuje.

  1. Umowa wchodzi w życie z chwilą założenia Konta w Systemie (otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej ten fakt od Check Systems) i obowiązuje przez okres obowiązywania Umowy o Korzystanie z Systemu w zakresie dotyczącym Konta w Aplikacji.

  1. Check Systems zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych: (i) w celu świadczenia na rzecz Klienta usług za pośrednictwem Systemu, (ii) zgodnie z obowiązującym prawem oraz Umową, (iii) w zakresie, celu oraz w ramach czynności opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz (iv) od momentu obowiązywania Umowy o Korzystanie z Systemu do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy w zakresie dotyczącym Konta w Aplikacji.

  1. Zadanie Check Systems ograniczone jest jedynie do udostępnienia Klientowi Systemu do wykorzystania w celu przetwarzania Danych Osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Check Systems nie ma wpływu na zakres i rodzaj Danych Osobowych przetwarzanych przez Klienta w Systemie. Check Systems nie ustala celów i sposobów ich przetwarzania i nie monitoruje zakresu tych danych, legalności podstaw ich przetwarzania ani poprawności przetwarzania przez Klienta oraz zgodności takiego przetwarzania z obowiązującymi przepisami prawa. Dostępne w Systemie wzory dokumentów takie jak karty zabiegowe, karty klienta etc. mają charakter jedynie przykładowy i powinny być zweryfikowane przez Klienta jako administratora danych pod względem zgodności z wszelkimi zasadami przetwarzania danych wynikającymi z RODO, w tym zasadą ograniczenia celu i minimalizacji danych. 

2 Oświadczenia Klienta

  1. Klient oświadcza, że Dane Osobowe zostały pozyskane i są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z RODO. Klient potwierdza nadto, że jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych i powierzenia ich do przetwarzania Check Systems w zakresie i celu określonym w Załączniku nr 1 do Umowy.

  1. Klient potwierdza, że techniczne i organizacyjne środki wdrożone przez Check Systems, są odpowiednie i wystarczające dla ochrony praw osób, których Dane Osobowe dotyczą, i uznaje, że Check Systems zapewnia wystarczające gwarancje w tym zakresie. Klient ma prawo żądać przedstawienia informacji dotyczących stosowanych przez Check Systems technicznych i organizacyjnych środków ochrony Danych Osobowych. Check Systems bez zbędnej zwłoki udostępni te informacje na uzasadnione żądanie Klienta.

  1. Klient zobowiązuje się, zgodnie z zasadami Umowy, do korzystania z Systemu w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, w tym do odpowiedniego zabezpieczenia danych uwierzytelniających do Konta dla siebie i pracowników dodanych przez Klienta do Konta, zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych podczas wprowadzania ich do Systemu, podejmowania odpowiednich działań mających na celu bezpieczne szyfrowanie lub tworzenie we własnym zakresie kopii zapasowych Danych Osobowych powierzonych Check Systems oraz ochrony Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

  1. Klient zobowiązany jest powiadomić Check Systems bez zbędnej zwłoki o każdej kontroli wykonywanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („Prezes UODO”) lub innego właściwego organu np. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) lub Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („Prezes UKE”), która ma związek z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych oraz o każdym piśmie Prezesa UODO, Prezesa UOKiK, Prezesa UKE dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie tychże Danych Osobowych.

3 Instrukcje Klienta

  1. Check Systems  jest zobowiązany do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami przekazanymi przez Klienta, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego stanowi inaczej. Instrukcje powinny być przekazane co najmniej w formie e-mail na adres wskazany w Regulaminie.

  1. Klient zapewnia, że wszelkie instrukcje przekazywane Check Systems są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

  1. Check Systems niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli zdaniem Check Systems instrukcja Klienta narusza RODO lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego i zwraca się do Klienta o wycofanie, zmianę lub potwierdzenie kwestionowanej instrukcji. W oczekiwaniu na decyzję Klienta Check Systems jest uprawniona do zawieszenia wykonania kwestionowanej instrukcji. W przypadku, w którym wykonanie instrukcji Klienta mimo złożenia wyjaśnień prowadziłoby do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, Check Systems jest uprawniona do wstrzymania się od realizacji tej instrukcji.

4 Oświadczenia i obowiązki Check Systems

  1. Check Systems podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności przetwarzania Danych Osobowych z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą. Środki te muszą zapewniać poziom bezpieczeństwa danych odpowiedni do zagrożeń dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. Check Systems regularnie, co najmniej raz w roku, dokonuje przeglądu, oceny i ewaluacji skuteczności tych środków.

  1. Check Systems może w każdym czasie zmienić wdrożone środki, pod warunkiem, że nie będą one zapewniały niższego poziomu ochrony niż środki obowiązujące w momencie zawarcia Umowy. Informacja o aktualnych środkach technicznych i organizacyjnych wraz z informacjami o zmianach w zakresie wdrożonych środków będzie dostępna na wniosek Klienta.

  1. Check Systems oświadcza, że wszystkie osoby upoważnione przez Check Systems do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, a za ich działanie lub zaniechanie Check Systems odpowiada jak za swoje własne.

  1. Na Kliencie spoczywa obowiązek realizacji praw osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz przygotowania odpowiedzi na żądania dotyczące realizacji takich praw. Check Systems bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta, jeżeli osoba, której dotyczą Dane Osobowe, skontaktuje się bezpośrednio z Check Systems w celu skorzystania z praw przysługujących jej na mocy RODO. Check Systems nie odpowiada za takie wnioski i żądania.

  1. Check Systems zobowiązuje się do wsparcia Klienta, w miarę swoich możliwości i w rozsądnym zakresie, w wywiązywaniu się przez niego z obowiązku, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich i możliwych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych Klientowi do umożliwienia skorzystania przez osoby z praw przysługujących im na mocy Rozdziału III RODO.

  1. Check Sytems, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania i informacje dostępne dla Check Systems, pomaga Klientowi w wypełnieniu jego obowiązków przewidzianych w art. 32 – 36 RODO w odniesieniu do Systemu, przekazując Klientowi niezbędne informacje. W odniesieniu do wspierania Klienta w prowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO) oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym (art. 36 RODO), Check Systems pomaga w zakresie, w jakim obowiązki Klienta nie mogą być wypełnione przez Klienta za pomocą innych środków. Check Systems poinformuje Klienta o kosztach takiej pomocy (które będą racjonalne w danych okolicznościach) i po zaakceptowaniu przez Klienta takich kosztów, Check Systems zapewni wymagane wsparcie.

  1. Check Systems udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO na uzasadniony wniosek Klient przekazany w formie e-mail na adres wskazany w Regulaminie.

  1. Check Systems powiadomi Klienta bez zbędnej zwłoki:
   a) o zobowiązaniu Check Systems lub subprocesora wynikającym z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega, do przetwarzania Danych Osobowych w sposób wykraczający poza instrukcje Klienta; w takim przypadku przed rozpoczęciem takiego przetwarzania Check Systems poinformuje Klienta o tym obowiązku prawnym, chyba że prawo zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; w takim przypadku powiadomienie dla Klienta określi wymóg prawny wynikający z prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
   b) o stwierdzonym naruszeniu ochrony Danych Osobowych przez Check Systems lub subprocesora, które ma wpływ na Dane Osobowe Klienta. W takim przypadku Check Systems niezwłocznie przekaże Klientowi wszelkie posiadane informacje, w tym (i) opis charakteru incydentu, (ii) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, od której można uzyskać dalsze informacje, oraz (iii) opis środków podjętych lub proponowanych w celu zaradzenia incydentowi, w tym środków łagodzących.

5 Korzystanie z podwykonawców (subprocesorów) 

  1. Klient zezwala Check Systems na zlecenie podwykonawcom przetwarzania danych osobowych w imieniu Klienta w ramach niniejszej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości oraz nie ograniczając ogólnej zgody udzielonej Check Systems w zdaniu poprzednim, Klient wyraża w szczególności zgodę na podmioty wskazane tutaj. Jeśli Check Systems chce zastąpić podwykonawcę (subprocesora) lub wyznaczyć dodatkowego podwykonawcę (subprocesora), poinformuje o tym Klienta przez Konto Klienta lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta. Klient ma prawo sprzeciwić się zaangażowaniu podwykonawcy w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania takiego powiadomienia. Jeśli Klient nie wyrazi sprzeciwu w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania informacji o planowanej zmianie, uznaje się, że wyraża zgodę na taką zmianę. Po otrzymaniu uzasadnionego sprzeciwu Klienta, Check Systems ma trzydzieści (30) dni na ustalenie dalszego postępowania w związku z otrzymanym sprzeciwem. Po tym okresie, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Check Systems zastrzega, że sprzeciw Klienta może uniemożliwić Klientowi korzystanie z wszystkich funkcjonalności w Systemie.

  1. Dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych może nastąpić wyłącznie w granicach i w celu realizacji Umowy o Korzystanie z Systemu. Check Systems zapewnia staranny wybór podwykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez podwykonawcę w rozumieniu art. 32 RODO. Check Systems oświadcza, że (i) wybrane przez niego podmioty przetwarzające spełniają wszelkie wymogi wynikające z RODO oraz właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, (ii) Check Systems zawarł umowy z podwykonawcami (subprocesorami) w zakresie dalszego powierzenia Danych Osobowych i że zawierają one postanowienia zobowiązujące podmioty przetwarzające do analogicznych obowiązków, jakie zostały określone w Umowie oraz że (iii) standard ochrony danych osobowych obowiązujący u podwykonawcy jest zgodny z RODO. W przypadku, jeśli podmiot przetwarzający wybrany przez Check Systems znajduje się w kraju trzecim w rozumieniu RODO, Check Systems jest zobowiązana do zapewnienia spełnienia warunków określonych w sekcji 8 poniżej oraz w Rozdziale V RODO.

6 Kontrole przeprowadzone przez Klienta 

  1. Klient jest uprawniony do kontroli zgodności przetwarzania Danych Osobowych przez Check Systems z postanowieniami Umowy („Audyt”). Audyt może odbyć się również za pośrednictwem wyspecjalizowanego audytora upoważnionego przez Klienta, pod warunkiem uprzedniego zawarcia między audytorem a Check Systems umowy o zachowaniu poufności.

  1. Audyt podlega następującym warunkom, które muszą zostać spełnione łącznie: (a) może dotyczyć jedynie Danych Osobowych i urządzeń służących do przetwarzania Danych Osobowych oraz personelu zaangażowanego w czynności przetwarzania objęte zakresem Umowy; (b) będzie prowadzony sprawnie i tak szybko jak to jest możliwe, nie dłużej niż przez 3 dni robocze (c) będzie odbywać się nie częściej niż raz w roku, chyba że Audyt jest wymagany zgodnie z wymogami prawa lub przez właściwy organ nadzorczy, bądź też ma miejsce niezwłocznie po stwierdzeniu istotnego naruszenia ochrony Danych Osobowych, (d) może być wykonywany wyłącznie w zwykłych godzinach pracy Check Systems, w sposób niezakłócający działalności gospodarczej Check Systems i zgodnie z politykami wewnętrznymi obowiązującymi w Check Systems (e) Klient powiadomi Check Systems o zamiarze przeprowadzenia Audytu drogą elektroniczną co najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem Audytu. W przypadku niespodziewanych przeszkód, Check Systems powiadomi Klienta o takich okolicznościach i zaproponuje nowy termin Audytu, w możliwie najbliższej odległości od terminu zaproponowanego przez Klienta; (f) Klient ponosi wszelkie koszty wynikające z lub poniesione w związku z Audytem, z wyjątkiem przypadków, w których ujawnione zostanie poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa Danych Osobowych, dotyczące lub zagrażające Danym Osobowym Klienta; (g) Audyt nie może zmierzać ani prowadzić do ujawnienia tajemnic prawnie chronionych (w tym tajemnicy przedsiębiorstwa Check Systems). Klient jest zobowiązany do utworzenia raportu z Audytu podsumowującego ustalenia z tego audytu i planowane działania. Raport zostanie przekazany Check Systems i będzie stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Check Systems, która nie może być ujawniana osobom trzecim bez zgody Check Systems, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

7 Usunięcie i zwrot 

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy o Korzystanie z Systemu w zakresie dotyczącym Konta w Aplikacji, Check Systems, wedle decyzji Klienta, usunie Dane Osobowe (usuwając wszystkie istniejące kopie Danych Osobowych) lub zwróci je Klientowi (o ile będzie to możliwe wraz z nośnikami, na których są one przechowywane), chyba że prawo nakazuje lub upoważnia Check Systems do przechowywania Danych Osobowych w oparciu o niezależną podstawę prawną przez dłuższy okres. Dane Osobowe zostaną usunięte w terminie 120 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Korzystanie z Systemu w zakresie dotyczącym Konta w Aplikacji. W przypadku wyboru zwrócenia Danych Osobowych, Check Systems  (według swojej decyzji i możliwości technicznych) przekaże lub umożliwi Klientowi pobranie danych w powszechnie używanym formacie służącym do zapisu maszynowego. Jeśli Klient chce, aby Dane Osobowe zostały mu zwrócone musi takie żądanie skierować do Check Systems na adres e-mail wskazany w Regulaminie w terminie 120 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Korzystanie z Systemu w zakresie dotyczącym Konta w Aplikacji. Po upływie 120 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Korzystanie z Systemu w zakresie dotyczącym Konta w Aplikacji Dane Osobowe zostaną usunięte z Systemu i nie będzie możliwe ich odzyskanie.  

8 Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane Osobowe stanowiące dane szczególnych kategorii nie będą przekazywane do państw trzecich. Klient wyraża zgodę na przekazywanie Danych Osobowych niestanowiących danych szczególnych kategorii pod warunkiem, że takie przekazanie będzie spełniać wymogi przewidziane w Rozdziale V RODO.

10 Odpowiedzialność 

  1. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Check Systems jest ograniczona do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. Check Systems nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, niezależnie od ich źródła, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi wina umyślna Check Systems (lub podmiotu, za który ponosi odpowiedzialność).

  1. Całkowita odpowiedzialność Check Systems wobec Klienta z tytułu Umowy, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń, jest ograniczona do równowartości opłaty subskrypcyjnej za okres 3 (trzech) miesięcy rzeczywiście zapłaconej przez Klienta w okresie rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym datę, w której doszło do zdarzenia wywołującego szkodę. Klient zwalnia Check Systems z wszelkich zobowiązań przekraczających to ograniczenie.

  1. Check Systems nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy wskutek Siły Wyższej.

  1. Klient jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób, których Dane Osobowe są przetwarzane, z tytułu szkód wywołanych na skutek nieprawidłowego przetwarzania Danych Osobowych w ramach Umowy, chyba że wykaże, że szkoda wynikła z wyłącznej winy umyślnej Check Systems lub podwykonawców za których odpowiada. Jeśli Klient nie wykaże takiej winy, zobowiązuje się bezwarunkowo zwolnić Check Systems z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia zgłaszane przez osoby, których Dane Osobowe przetwarza Check Systems na podstawie Umowy, w związku z takim przetwarzaniem. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Check Systems, Klient ma obowiązek na żądanie Check Systems wstąpić do takiego postępowania w charakterze strony i przejąć odpowiedzialność za zgłoszone roszczenie.

11 Postanowienia końcowe   

  1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i pozostaje w mocy na czas pozostawania w mocy Umowy o Korzystanie z Systemu.

  1. Umowa zastępuje wszelkie istniejące między Stronami porozumienia dotyczące powierzenia Danych Osobowych, które Strony zawarły wcześniej, niezależnie od formy takich porozumień.

  1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w tym formy elektronicznej.

  1. Jeżeli postanowienie Umowy jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że przestrzeganie pozostałych postanowień stanowiłoby nieuzasadnione utrudnienie dla jednej ze Stron.

  1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami Umowy będzie odbywała się wyłącznie poprzez:
    1. Check Systems – adres e-mail wskazany w Regulaminie

    1. Klient – adres email przypisany do Konta

  1. Prawem obowiązującym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie będą mieć przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także Regulaminu. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z Umową, w odniesieniu do ochrony danych osobowych postanowienia Umowy mają przeważające znaczenie.

Załącznik 1 – Opis przetwarzania Danych Osobowych

1 Cel przetwarzania powierzonych Danych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Check Systems w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Systemu.

2 Charakter i czynności przetwarzania

Przetwarzanie Danych Osobowych przez Check Systems następować będzie przy wykorzystaniu systemów informatycznych dostarczanych w ramach świadczenia usług za pośrednictwem Systemu i obejmować będzie następujące czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, udostępnianie, a także inne operacje niezbędne do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Systemu.

W ramach przetwarzania Danych Osobowych Check Systems nie będzie komunikował się w imieniu Klienta bezpośrednio z osobami, których Dane Osobowe dotyczą.

Funkcja Check Systems ograniczona jest do udostępnienia Klientowi systemu BeautyCheck do wykorzystania w celu przetwarzania Danych Osobowych. Check Systems nie ma wpływu na zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Klienta, podstawy prawne przetwarzania, nie ustala celów i sposobów ich przetwarzania i nie monitoruje zakresu takich Danych Osobowych oraz zgodności ich przetwarzania z obowiązującymi przepisami.

3 Kategorie osób, których dotyczą dane

Klient powierza Check Systems przetwarzanie Danych Osobowych następujących kategorii osób:

  1. klienci i kontrahenci Klienta

  1. potencjalni klienci i kontrahenci Klienta

  1. pracownicy  

4 Kategorie powierzonych Danych Osobowych

Klient powierza Check Systems do przetwarzania następujące kategorie Danych Osobowych:

  1. w odniesieniu do klientów i kontrahentów Klienta – wszystkie informacje zamieszczone w Systemie takie jak w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe, źródło wiedzy o Kliencie, wizerunek, podpis, historie i szczegóły odbytych u Klienta zabiegów, dane dotyczące nabytych produktów, dane zawarte w karcie klienta i karcie zabiegów, w tym dane szczególnych kategorii takie jak szczegółowe dane o stanie zdrowia, przebytych chorobach, przyjmowanych substancjach (lekach, środkach odurzających, nasennych, uspokajających, suplementach, ziołach, środkach antykoncepcyjnych), używanych kosmetykach, alergiach, przebytych zabiegach (wizytach w solarium, reakcji na przebyte zabiegi), posiadanych rozrusznikach serca, metalowych implantach, nałogach, stosowanej ochronie przeciwsłonecznej, ciąży, karmieniu piersią, a także planach urlopowych, udzielone zgody i przekazane oświadczenia, wysłana korespondencja, dodatkowe informacje o klientach i kontrahentach Klienta zamieszczone w notatkach lub w skonfigurowanych przez Klienta formularzach.

  1. w odniesieniu do potencjalnych klientów i kontrahentów Klienta – imię i nazwisko, dane kontaktowe, udzielone zgody i przekazane oświadczenia, wysłana korespondencja, dodatkowe informacje o potencjalnych klientach i kontrahentach Klienta zamieszczone w notatkach lub w skonfigurowanych przez Klienta formularzach.

  1. w odniesieniu do pracowników Klienta – imię i nazwisko, pierwsze dane do logowania, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie) ustawienia dla pracowników o zakresie dostępu do Konta, zakresie wykonywania odpowiednich operacji w Systemie, operacji faktycznie wykonywanych przez poszczególnych pracowników Klienta

Decyzja co do zakresu Danych Osobowych, które Klient przekazuje Check Systems w ramach Systemu należy do Klienta. Decydując się umieścić w Systemie takie dane, Klient potwierdza, że środki zabezpieczeń wdrożone przez Check Systems są w jego ocenie wystarczające do ochrony powierzonych Danych Osobowych.

Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za weryfikację czy zbieranie Danych Osobowych umieszczonych w Systemie jest konieczne dla realizacji założonych celów przetwarzania oraz czy spełnia wszelkie zasady przetwarzania danych wynikające z RODO, w tym zasady ograniczenia celu i minimalizacji danych. 

Ciasteczka? Czemu nie, przecież chcemy dopasować się do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie wszystkich plików cookies na Twoim urządzeniu.

Menu: